Điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện mua bán sản phẩm

Các Điều khoản và Điều kiện Mua bán Sản phẩm (“Các Điều khoản”) này được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản phẩm (như được định nghĩa dưới đây) giữa Quý khách (như được định nghĩa đưới đây) và Công ty (như được định nghĩa dưới đây) thông qua Gian hàng điện tử được vận hành trên website thương mại điện tử (https://issacoustics.com). Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều khoản này được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam (có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi Công ty tùy từng thời điểm khi có sự thay đổi của các văn bản pháp luật điều chỉnh có liên quan

Sản phẩm

1

Bất kỳ hình ảnh hay hình chụp của các Sản phẩm hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi chỉ để minh họa và Sản phẩm thực tế được bán ở Việt Nam có thể khác với hình ảnh được hiển thị. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo màu sắc, kích thước và chi tiết của Sản phẩm được hiển thị chính xác, tuy nhiên, sai sót có thể xảy ra. Hơn nữa, chúng tôi không thể đảm bảo được máy tính của Quý khách hiển thị chính xác màu sắc và chi tiết Sản phẩm của chúng tôi. Do đó, Sản phẩm mà Quý khách nhận được có thể khác một chút so với với hình ảnh quảng cáo.

2

Ngoài ra, bất kỳ bao bì nào được sử dụng cho Sản phẩm khi cung cấp đến Quý khách có thể khác với bao bì được hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến.

Quy định về khách hàng

Bằng việc đặt hàng trên Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi theo Các Điều khoản này, Quý khách đã cam kết rằng:

1

Quý khách có đầy đủ năng lực để giao kết và ký kết Hợp đồng mua bán và thực thi tất cả các nghĩa vụ của mình theo Các Điều khoản này bao gồm cả việc có được tất cả sự cho phép nội bộ và đáp ứng các quy định pháp luật hoặc của các cơ quan thẩm quyền khác (nếu có) để cho phép Quý khách được ký kết và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Các Điều khoản này.

2

Tất cả những thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi là đầy đủ và chính xác.

3

Quý khách mua Sản phẩm với mục đích sử dụng cá nhân và không vi phạm điều cấm của pháp luật.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi

1

Chúng tôi chỉ bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu phi thương mại của Quý khách. Quý khách đồng ý rằng Quý khách sẽ không sử dụng các sản phẩm cho bất kỳ mục đích kinh doanh thương mại hoặc bán lại trừ khi có thoả thuận khác với chúng tôi bằng văn bản.

2

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ Các Điều khoản này, nếu việc vi phạm đã được chúng tôi dự tính tại thời điểm một hợp đồng được hình thành liên quan đến bất kỳ Đơn đặt hàng cụ thể nào và hành vi vi phạm phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi nhưng mất mát hoặc thiệt hại đã được dự tính tại thời điểm hợp đồng hình thành.

3

Tuỳ thuộc vào nghĩa vụ của chúng tôi được quy định trong Các Điều khoản này không thể loại trừ, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào đối với Quý khách liên quan đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do Quý khách gây ra với người khác, nhưng điều này không loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh do hành vi vi phạm Các Điều khoản này của chúng tôi hoặc bất kỳ sơ suất nào do phía chúng tôi hoặc nhân viên hay đại lý của chúng tôi gây ra.

4

Tuỳ thuộc vào nghĩa vụ của chúng tôi được quy định trong Các Điều khoản không thể loại trừ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất kinh doanh nào (bao gồm cả tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng, tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, uy tín hoặc chi tiêu lãng phí) hay bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả khác mà cả Quý khách và chúng tôi không thể dự đoán trước một cách hợp lý khi Quý khách bắt đầu sử dụng Website Bán Hàng hoặc Cửa hàng trực tuyến hoặc khi Hợp đồng mua bán được hình thành.

5

Các quy định trong Các Điều khoản này sẽ không loại trừ hoặc làm giảm trách nhiệm của chúng tôi trong những trường hợp sau:

(a)Tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi;
(b)Gian lận hay khai báo gian lận;
(c)Bất kỳ hành vi vi phạm hoặc ngụ ý vi phạm Luật Bảo vệ NTD;
(d)Sản phẩm có khuyết tật (sản phẩm có khuyết tật) theo định nghĩa trong Luật Bảo vệ NTD trừ khi chúng tôi chứng minh được khuyết tật của Sản phẩm không thể phát hiện được với trình độ khoa học, kỹ thuật tại thời điểm chúng tôi cung cấp Sản phẩm cho Quý khách;
(e)Thông tin thanh toán của Quý khách qua Website Bán Hàng bị thay đổi, xoá, huỷ, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho Quý khách;
(f)Bất kỳ hành vi cố ý vi phạm những quy định nào trong điều khoản và điều kiện này của chúng tôi cho phép Quý khách chấm dứt Hợp đồng mua bán; hoặc
(g)Bất kỳ vấn đề nào khác mà khi chúng tôi loại trừ, hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với vấn đề đó sẽ bị coi là bất hợp pháp.

6

Phụ thuộc vào Điều 13.5 và Điều 13.7, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng các quy định trong Các Điều khoản này, sẽ không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại mà bên còn lại phải chịu, ngoại trừ những thiệt hại là hậu quả có thể dự đoán trước do việc không tuân thủ quy định của Điều này.

7

Trừ trường hợp quy định tại Điều 13.5, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại là kết quả của việc chúng tôi không tuân thủ các quy định tại Điều này trong các trường hợp sau:

(a)Tổn thất về thu nhập hoặc doanh thu;
(b)Tổn thất kinh doanh;
(c)Tổn thất lợi nhuận;
(d)Tổn thất các khoản tiết kiệm dự tính;
(e)Mất dữ liệu; hoặc
(f)lãng phí thời gian làm việc hoặc quản lý.

Tài khoản cá nhân và nội dung website bán hàng

1

Trên cơ sở tạm thời, Quý khách được phép truy cập vào Website Bán Hàng, bao gồm các cửa hàng trực tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do nào khiến Website Bán Hàng không thể truy cập trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

2

Chúng tôi có quyền hạn chế bất kỳ một người hay một nhóm người sử dụng hoặc tất cả người dùng truy cập các phần hoặc toàn bộ Website Bán Hàng mà không cần thông báo trước.

3

Quý khách phải coi tên đăng nhập, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin khác được cung cấp như một phần của quy trình bảo vệ của chúng tôi và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa vào bất cứ lúc nào với bất kỳ tên đăng nhập hoặc mật khẩu nào, được chọn bởi Quý khách hoặc được phân bổ bởi chúng tôi nếu (theo ý kiến của chúng tôi) Quý khách không tuân thủ theo Các Điều khoản này.

4

Quý khách có trách nhiệm chuẩn bị tất cả thủ tục cần thiết để có quyền truy cập vào Website Bán Hàng và cửa hàng trực tuyến. Quý khách cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng những người truy cập Website Bán Hàng và Cửa hàng trực tuyến thông qua kết nối internet của Quý khách nhận thức được các quy định trong Các Điều khoản này và tuân thủ chúng. Vui lòng thông báo bằng văn bản cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu Quý khách biết được các hoạt động trên tài khoản của Quý khách là không đúng thẩm quyền hoặc Quý khách phát hiện tài khoản của Quý khách đã bị xâm nhập.

5

Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng những thông tin trên Website Bán Hàng, bao gồm cả trên Cửa hàng trực tuyến, là chính xác, các nội dung hiển thị trên Website Bán Hàng được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo nào về độ chính xác của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn về thông tin về các sản phẩm, giá cả và mô tả về Sản phẩm.

6

Việc xác định Sản phẩm là đối tượng của Đơn đặt hàng của Quý khách đang có sẵn hay không sẽ được xác định dựa vào phần mô tả Sản phẩm hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin sản phẩm nào sẽ là mô tả hợp lý của sản phẩm thực tế được cung cấp.

7

Chúng tôi có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa Website, bao gồm các Cửa hàng trực tuyến và /hoặc các Sản phẩm được cung cấp, tại bất kỳ thời điểm nào.

Trao đổi bằng văn bản

Luật áp dụng yêu cầu một số thông tin hoặc thông tin liên lạc chúng tôi gửi đến Quý khách dưới dạng văn bản. Khi sử dụng Website Bán Hàng, Quý khách chấp nhận rằng thông tin liên lạc với chúng tôi sẽ được chủ yếu là thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thư điện tử hoặc cung cấp cho Quý khách thông tin bằng cách đăng thông báo trên Website Bán Hàng. Đối với những mục đích liên quan đến Hợp đồng mua bán, Quý khách đồng ý phương tiện điện tử này là các thức trao đổi và công nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các phương tiện trao đổi khác mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách bằng phương tiện điện tử đều tuân thủ yêu cầu pháp luật đối với cách thức giao tiếp như vậy là bằng văn bản. Các Điều khoản này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách theo luật định.

Shopping Cart
Scroll to Top
Tôi biết đến ISS qua
Tôi biết đến ISS qua